จันทร์, พฤษภาคม 25, 2015
   
TEXT_SIZE

วิทยฐานะเชิงประจักษ์ (ว ๕/๒๕๕๔)

ajan3-2.jpgก.ค.ศ. ได้กำหนดรายละเอียดในการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๕/๒๕๕๔ ไว้ในแบบบันทึกการประเมินฯ ดังนี้

 

 

๑. สายงานการสอน
๑.๑ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนเด็กปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๒ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย
๑.๓ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ (ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น หรือ การได้ยิน หรือทางร่างกาย)
๑.๔ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ (ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือบุคคลออทิสติก)
๑.๕ สังกัดสำนักงาน กศน.

๒. สายงานบริหารสถานศึกษา
๒.๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.๓ สังกัดสำนักงาน กศน.

๓. สายงานบริหารการศึกษา
๓.๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ สังกัดสำนักงาน กศน. 
 

ที่มา http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=34 

Share/Save/Bookmark
Attachments:
FileFile size
Download this file (1-1-010655.pdf)1-1-010655.pdf730 Kb
Download this file (1-2-010655.pdf)1-2-010655.pdf722 Kb
Download this file (1-3-010655.pdf)1-3-010655.pdf786 Kb
Download this file (1-4-010655.pdf)1-4-010655.pdf784 Kb
Download this file (1-5-010655.pdf)1-5-010655.pdf745 Kb
Download this file (2-1-010655.pdf)2-1-010655.pdf814 Kb
Download this file (2-2-010655.pdf)2-2-010655.pdf829 Kb
Download this file (2-3-010655.pdf)2-3-010655.pdf862 Kb
Download this file (3-1-010655.pdf)3-1-010655.pdf822 Kb
Download this file (3-2-010655.pdf)3-2-010655.pdf828 Kb