พุธ, พฤษภาคม 27, 2015
   
TEXT_SIZE

วันครูอำเภอสตึก 16 มกราคม

b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday14.JPGคุรุ สภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับทุกอำเภอในสังกัด จัดงานวันครูประจำปี 2556 ขี้นใน วันที่ 16 มกราคม 2556  ณ อำเภอในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ 1) อำเภอสตึก 2) อำเภอแคนดง  3) อำเภอคูเมือง 4) อำเภอพุทไธสง  5) อำเภอนาโพธิ์ และ 6) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ... กิจกรรมหลักประกอบด้วย ภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตร ...กิจกรรมลงนามถวายพระพรและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ และภาคค่ำงานราตรีสังสรรค์ ...โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บร.4 สพม.32 เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันอาชีวศึกษา และกศน. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)  ข้าราชการบำนาญ   ร่วมงานโดยมีคำขวัญวันครูประจำปี 2556 "แปดสิบพรรษาพระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูดีศรีแผ่นดิน"..เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู.. 


  

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับทุกอำเภอในสังกัด จัดงานวันครูประจำปี 2556 ขี้นใน วันที่ 16 มกราคม 2556  อำเภอในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ 1) อำเภอสตึก 2) อำเภอแคนดง  3) อำเภอคูเมือง 4) อำเภอพุทไธสง  5) อำเภอนาโพธิ์ และ 6) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ... กิจกรรมหลักประกอบด้วย ภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตร  ...กิจกรรมลงนามถวายพระพรและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ และภาคค่ำงานราตรีสังสรรค์ ...โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บร.4 สพม.32 เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันอาชีวศึกษา และกศน. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)  ข้าราชการบำนาญ   ร่วมงานโดยมีคำขวัญวันครูประจำปี 2556 "แปดสิบพรรษาพระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูดีศรีแผ่นดิน"..เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู..

วันครูในปีนี้ครบรอบการจัด 55 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 56 โดยวันครูได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของการมีวันครู มาจากความปรารถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฎในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นๆ หลายด้านหลายทาง ความเห็นของครูที่แสดงออกมานั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้พักผ่อน ได้บำเพ็ญกุศล และตลอดจนดำรงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของครู และการศึกษาของชาติตามสมควร

การจัดงานวันครูทุกอำเภอในสังกัดฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนประสานงานทุกภาคส่วนในการร่วมกิจกรรมวันครูในปีนี้ ในฐานะที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป...?

ภาพกิจกรรมวันครูอำเภอสตึก

b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday4.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday3.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday1.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday5.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday7.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday8.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday10.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday9.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday6.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday20.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday11.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday12.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday14.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday13.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday16.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday15.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday17.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday19.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday18.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday23.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday21.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday22.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday24.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday25.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday28.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday26.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday27.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday29.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday30.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday31.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday33.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday34.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday32.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday35.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday36.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday35.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday38.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday39.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday37.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday41.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday42.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday40.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_img_4552.jpg b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_img_4774.jpg b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_krooday_krooday43.JPG

ข่าว / ภาพ : วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์   ภาพกิจกรรมทั้งหมด Google+

https://plus.google.com/photos/105471425129760940118/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1

Share/Save/Bookmark

   โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เลขที่ 141 หมู่ 11  ตำบลท่าม่วง  อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรมัย์  31150
 โทรศัพท์ 044-605138   E-mail : tamouang54@gmail.com