อาทิตย์, สิงหาคม 02, 2015
   
TEXT_SIZE

การจัดชั้นเรียน

ตารางการจัดชั้นเรียน ปีการศึษา 2554

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

อนุบาล 1

14

4

28

นางรัชนี  ดำริห์

อนุบาล 2

9

6

15

นางสาวสมพิศ  รัตนพล

รวม

23

10

33

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

11

13

24

นางวัฒนา  แสงเนตร

ประถมศึกษาปีที่ 2

11

14

25

นางปารณีย์ เอื้อนมี

ประถมศึกษาปีที่ 3

12

15

27

นายสุวิช พื้นแสน

ประถมศึกษาปีที่ 4

15

14

29

นางเชอรี่ แก้วมงคล

ประถมศึกษาปีที่ 5

11

10

21

นายอัศวเดช ชาติรัมย์

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

17

26

นางสมจิต การัดเสนา

รวม

69

83

152

นายสูงเนิน ยางรัมย์

 

 

 

 

นางจีราภัทร์ ชัยมงคล

 

 

 

 

นายอำพร กมลเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

10

9

19

นายชัยณรงค์

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

14

10

24

นายสุขสวัสดิ์ ศรีทองบูรณ์

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

8

11

19

นางสาวโสน พิมพ์มานะกิจ

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

8

11

19

นางสาวมณี ยุดรัมย์

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

11

10

21

นายหิรัญ ศรีมนตรี

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

15

9

24

ว่าที่ร้อยตรีหญิงระยับ ธุระทำ

 

 

 

 

สิบเอกทัสนา สุวรรณไตยร์

 

 

 

 

นายวีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์

 

 

 

 

นายธีรภัทร์ โยงรัมย์

 

 

 

 

นายทำนอง วรรณโคตร

 

 

 

 

 

รวม

66

60

120

 

รวมทั้งสิ้น

158

153

311

 

Share/Save/Bookmark

   โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เลขที่ 141 หมู่ 11  ตำบลท่าม่วง  อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรมัย์  31150
 โทรศัพท์ 044-605138   E-mail : tamouang54@gmail.com